AKTUALITY

21.3.2019

Ministerstvo vnitra projednalo s vedením bezpečnostních sborů a odborových organizací úpravu služebního zákona. Celý článek k dispozici na webu mvcr.cz.

 


14.3.2019

Vláda na své schůzi dne 11. března 2019 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a zaujala k tomuto návrhu zákona nesouhlasné stanovisko. Více ve stanovisku.

 


18.11.2018

28.11. v 8:00 hod proběhne na HS3 zasedání valné hromady OSHP.

 


13.11.2018

OSHP podporuje kampaň Movember. Odhoďte zábrany a nasaďte kníry!


www.cz.movember.com

 


13.11.2018

Náš návrh o změnách příplatků podpořila ombudsmanka Jarmila Čičmancová a jedná o něm s GŘ.

 


25.9.2018

Dnes proběhlo jednání zástupců OSHP s paní Jarmilou Čičmancovou, ombudsmankou HZS ČR. Odbory požádaly o podporu při vyjednávání o nové výši zvláštních příplatků. Dále byla probrána problematika odměňování hasičů, tabulky plošného pokrytí či věková struktura mužstva. Spolupráce bude pokračovat i v budoucnu. Více o funkci ombudsmanky na webu GŘ: http://www.hzscr.cz/clanek/ombudsmanka.aspx Každý příslušník či zaměstnanec se může třeba i anonymně obrátit s žádostí o radu či podporu na ombudsmanku HZS ČR.

 


6.9.2018

Na dnešním setkání s ministrem jsme se seznámili s plánovaným navyšováním platů od nového roku. Pujde o 8%, a to o 2% do tarifu a 6% do zvláštního příplatku.

 


1.9.2018

 


23.8.2018

Z důvodu nízkého zájmu se společenský večer k 165. výročí založení HZS Praha ruší.

 


18.8.2018

Rozjeli jsme akci jejíž výsledkem by mělo být připomínkování navýšení rizikových příplatků. Vyzvali jsme ke spolupráci OSH, UBS a kontaktovali jsme v této věci GŘ.

 


14.8.2018

Od roku 2019 bude na základě pokynu GŘ č.38 z 9.8.2018 kurz Pořadová příprava aplikován v rámci kurzů NOV. Všechny termíny kurzů Pořadové přípravy ve II. pololetí 2018 se ruší.

 


31.3.2017

Dnes jsme společně s ředitelem Romanem Hlinovským podepsali kolektivní dohodu na rok 2017. Od předchozího roku se liší doplněním textu o údržbě soukromých vozidel a úpravou možnosti převodu dovolených do následujícího roku. Plné znění naleznete v dokumentech. V následujících dnech budeme jednat o dalším využití fondu FKSP.

 


14.3.2017

Odborové sdružení hasičů Praha

 


1.3.2017

Dne 1. března 2017 se ujala své funkce historicky první ombudsmanka Hasičského záchranného sboru ČR paní Jarmila Čičmancová. Ombudsman neboli veřejný ochránce práv má za úkol chránit zájmy osoby před jednáním úřadů. Ochránce rovněž přispívá k ochraně osob před diskriminací a prosazuje rovné zacházení mezi lidmi. Paní Jarmila Čičmancová pracovala u Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje nejprve na pozici ekonoma, poté na postu náměstkyně krajského ředitele a posléze se stala krajskou ředitelkou HZS Zlínského kraje a zároveň nejvýše postavenou ženou v historii HZS ČR vůbec. Zatímco v rámci Zlínského kraje velela 450 hasičům, tak nyní bude hájit zájmy všech 10 000 příslušníků i občanských zaměstnanců ČR.

Příslušníci i zaměstnanci HZS ČR se mohou na svou historicky první ombudsmanku paní Čičmancovou obracet ve všech případech, kde mají pocit, že byli dotčeni na svých právech ze strany zaměstnavatele, případně dávat podněty. 
Kontakt: Kancelář ombudsmanky HZS ČR, tel. 724 029 756, e-mail ombudsman@grh.izscr.cz, MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01  Praha 414. 


20.2.2017

 

Odbory pražských hasičů organizují veřejnou celonárodní sbírku na podporu rodiny zesnulého Jana Odermatta. Založení sbírky obnáší jisté úřední úkony a zákonné lhůty. Sbírka bude zveřejněna v nejbližší možné době.

S pprap. Janem Odermattem se rozloučíme ve čtvrtek 23. února v 10:00 hod ve velké obřadní síni krematoria Strašnice

 

Odborové sdružení hasičů Praha

23.12. 2016

Všem hasičům a jejich rodinám přejeme klidné vánoce a vše nejlepší do roku 2017.


1.11.2016

Po dnešním jednání s ředitelem R.Hlinovským byly zmírněny restrikce na sektorové zarovnání kníru.


29.10.2016

Hasiči Praha podporují akci Movember. Pojďme v listopadu nosit knír. Podpoříme tím zájem o naše zdraví a zároveň poukážeme na neadekvátní restrikce ohledně nošení vousů. Výklad ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky č. 247/2001 Sb., který byl rozeslán po stanicích považujeme za zavádějící, neboť v něm žádná zmínka o ústech není. Lépe lze ono znění vyložil tak, že v paragrafu jde o délku vousů a ne o tvar kníru, což vyplývá z textu. Kdyby šlo o tvar kníru nemuselo by zde být zmíněno, že má být krátce střižený, neboť knír, i v případě, že zachází až dolu směrem k bradě (tzv. podkova), nezasahuje do těsnící linie masky. Pokud by do těsnící linie zasahoval, jednalo by se o nepřiměřeně dlouhé vousy, ze kterých knír sestává nebo by se už nejednalo o knír. V praxi by tedy mělo být jedno, jaký má knír tvar, ale délka vousů ze kterých knír sestává by měla být upravana tak aby nezasahovala do těsnící linie masky.

 

na facebooku

MOVEMBER_pdf též pod odkazem AKCE


23.9.2016

NOSP ve spolupráci s dalšími odborovými organizacemi vypsal petici za personální a sociální stabilizaci bezpečnostních sborů. Petice ke stažení s podpisovým archem zde.


9.8.2016

Pod odkazem ČLÁNKY naleznete nové reporty o navrhované novele zákona o služebním poměr a o chystaném zvyšování platů státních zaměstnanců.


9.8.2016

Pod odkazem AKCE naleznete upoutávku o benefitech v podobě Cyklistického zájezdu do západočeské Žihle nebo vstupu do ZOO a botanické zahrady. V současné době též jednáme o pořízení vstupů do Akvaparku v Čestlicích.


22.1.2016

Vzhledem k situaci na hradní stanici upřesňujeme detaily k možnosti převelení.

O převelení hovoří § 36 zákone 361/2003 následovně:

(1) Příslušníka lze převelet z důvodu důležitého zájmu služby k plnění
a) úkolů vyplývajících ze služebního místa, na které je ustanoven, do dočasně zřízené služební skupiny příslušníků určené k plnění mimořádného úkolu, nebo
b) jiných úkolů bezpečnostního sboru, jež nevyplývají ze služebního místa, na které je ustanoven, nejdéle však na dobu 60 dnů, které jsou jeho obvyklými dny služby v průběhu kalendářního roku, popřípadě na dobu delší, jde-li o úkoly vyplývající z krizové situace, a to i v jiném místě, než je jeho místo služebního působiště.

Odstavec 1b zmiňuje lhůtu 60ti dnů služby, po kterou může být příslušník v daném kalendářním roce převelen. Co se rozumí dnem služby, upravuje ustanovení § 52 téhož zákona takto:

(1) Základní doba služby příslušníka činí 37,5 hodiny týdně. Příslušníkovi lze na jeho žádost stanovit kratší dobu služby v týdnu. (2) Za týden výkonu služby příslušníka se považuje doba, v níž byla konána služba v rozsahu základní doby služby v týdnu podle předem stanoveného rozvržení doby služby. Za 1 den výkonu služby se považuje jedna pětina rozsahu doby uvedené ve větě první.

Jestliže tedy převelení trvá 60 dnů, jedná se o 450 hodin služby (37,5/5x60). Když 450 vydělíme počtem hodin služby ve 24hodinové směně, tedy 16ti, zjistíme, že příslušník může být převelen na dobu 28,125 směny. Tento limit může být prolomen podle výše zmíněného § 36/1b zákona v případě, jde-li o úkoly vyplývající z krizové situace. Krizovou situací je podle § 2 písm. b) zákona 240/2000 sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon 239/2000 Sb.), mimořádná událost při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu. Těmito ovšem situace na hradě rozhodně není.


21.1.2016

Na základě našich jednání s ředitelem, máte nyní možnost výměny služeb mezi směnami. Podrobnosti upravuje vydaný pokyn. Také se spodní limit pro čerpání dovolených snižuje na 4 varty.


22.12.2015

Přejeme všem hasičům a jejich rodinám klidné vánoce.


28.11.2015

V uplynulém období jsme se věnovali především převodu hradní stanice pod Generální ředitelství. Několikrát jsme o situaci jednali s Krajským i Generálním ředitelem. Snažili jsem se především, ať už se bude podnikat cokoli, aby bylo důstojně nakládáno s lidmi na stanici. Poslední změnou k dobrému, bylo minulý týden potvrzené navýšení tabulkových míst pro Prahu, tedy místa pro příslušníky odcházející z hradu.


22.6.2015

Pod odkazem AKCE naleznete informace o pořádané sbírce na zesnulého kolegu Zdeňka Cejpka.


11.5.2015

Prvního dubna tohoto roku jsme byli u uvedení nového ředitele plk. Ing. Romana Hlinovského do funkce a právě dnes jsme se setkali u prvního společného jednání. Probírali jsme body týkajících se některých příplatků, přesčasových hodin, dovolených, oděvních součástek, koncepce techniky, atd. Přestože bylo zřejmé, že u mnoha z témat je potřeba zapracovat na dlouhodobější koncepci, bylo v přátelské atmosféře znát snahu pana ředitele se jim věnovat. Podrobněji budeme informovat v hromadné poště.


22.9.2014

Vláda schválila rozpočet

Vláda schválila v souvislosti s rozpočtem na příští rok i změny v letošním rozpočtu, podle kterých se platy státních zaměstnanců zvýší od listopadu o 3,5 procenta. Více peněz dostalo ministerstvo spravedlnosti, platy všem bezpečnostním složkám by tak měly stoupnout o pět procent. Původně platy měly vzrůst od příštího roku. Na zvýšení platů půjde letos zhruba miliarda korun, kterou stát za jiné, původně plánované výdaje neutratí.

Zdroj: Hospodářské noviny. Celý report naleznete pod odkazem články.


Pod odkazem AKCE naleznete nabídku rodinných domů se slevou pro hasiče.


3.6.2014

Zasedání valné hromady proběhne dne 9.6.2014 v 8:30 hod na HS3. S ohledem na usnášeníschopnost valné hromady se dle stanov svolává náhradní valná hromada v týž den v 9:00 hod, která má nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných členů.


19.4.2014

Dne 17.4.2014 jsme se účastnili společně se zástupci OSH, UBS a odborů České pošty jednání s ministrem vnitra Milanem Chovancem. Ministr podporuje přidání 8% do mezd hasičů od příštího roku a cítí odborové organizace jako spojence ve vyjednávání s ministerstvem financí. Zmínili jsme zde též tristní stav některých stanic (Holešovice) a techniky. Článek z portálu ministerstva naleznete pod odkazem ČLÁNKY.


12.2.2014

Pod odkazem ČLÁNKY naleznet záznam z interpelace poslance Zdeňka Ondráčka na premíéra Bohuslava Sobotku zmiňující rozpočet mzdových prostředků pro příslušníky bezpečnostních sborů.


24.1.2014

Pod odkazem ČLÁNKY naleznete informace o probíhajících jednání OSH na GŘ, která se týkají přerozdělení navýšených mzdových prostředků.


23.12.2013

Přejeme všem hasičům a jejich rodinám klidné vánoce.


14.12.2013

Výňatek z koaliční smlouvy zmiňující podporu HZS:

11.2 Stabilizace bezpečnostních sborů
...

- Primárním úkolem bude stabilizace bezpečnostních sborů, výchova nových oborníků a zastavení odchodů zkušených profesionálů. Mzdové prostředky, které škrtla předchozí vláda, nalezneme v úsporách v rezortu vnitra.

- Podpoříme další fungování a rozvoj HZS a IZS. Zachováme finanční prostředky získané díky změně zákona o pojišťovnictví pro HZS ČR nad rámec jejich standardního rozpočtu (fond zábrany škod a platby za výjezdy k dopravním nehodám).

- Prosadíme systémovou změnu v proplácení přesčasů tak, aby se povinnost sloužit ročně 150 hodin bez nároků na odměnu či náhradní volno vztahovala jen na zákonem vyhlášené krizové stavy a mimořádné události (povodně, teroristické hrozby, atd.)


8.11.2013

Ve věci nedostatku odpracovaných hodin příslušníky HZS se zdá být přinejmenším zarážející, proč se rozpoutala diskose a jednání v této věci až v desátém měsíci tohoto ruku, když dokument z ministerstva popisující návod na řešení nastalé situace byl vydán a odeslán již v březnu.

Tento dokument zmiňuje možnost posouvání doby výkonu služby v řádné směně na úkor pohotovosti. Tato možnost bude tedy v tomto a zřejmě i následujících letech aplikována na případné chybějících nebo přebývající hodin. V praxi to znamená, že pokud někomu do naplnění "fondu pracovní doby" do zákonem stanovených 37,5 hodiny týdně chybí například 3 hodiny, bude se mu v programu Ekis evidovat navýšení doby výkonu služby o 3 hodiny a o tyto se zkrátí doba pohotovosti. Přijde tím sice o pár korun za pohotovostní hodiny, nic méně je to to nejšetrnější a nejpřijatelnější řešení dané situace. Naopak pokud bude mít příslušník nějaké hodiny navíc, uberou se mu hodiny z výkonu služby a zvýší objem hodin pohotovostních. Tím naopak bude mít o zmíněných pár korun víc za pohotovostní hodiny dle jejich počtu.

Vyjádření ministerstva naleznete v dokumentech nebo zde (pdf).


27.10.2013

Vzhledem k nastalé situaci, kterou jste již nejspíš zaznamenali, se samozřejmě zabýváme případem programu Ekis a jeho dopadu na plánovaní práce nad rámec směn. Pro uvedení do situace vězte, že spuštěním softwaru Ekis u HZS Praha od září, kdy je odstartován s prázdnou databází do této doby odpracovaných hodin nad rámec zákonem stanovené pracovní doby (tedy 37,5 h týdně), v něm není tato doba od začátku roku zohledněna, a tudíž by značné části příslušníků chybělo cca 11 hodin. Tato situace se opakuje každý rok v jiné směně totožně, nicméně nyní ji nelze v novém programu centrální evidence spuštěném na konci roku vyřešit. Od jednání s vedením před třemi dny až do současné chvíle jsou navrhovány různé alternativy, jakým způsobem nařídit příslušníkům zmíněné chybějící hodiny. Vězte, že nemám v plánu zde tyto alternativy zmiňovat (nejspíš se je i dozvíte na stanicích od svých velitelů), nýbrž spoléhám na zdravý rozum všech zúčastněných a věřím, že se tato systémová chyba podaří napravit bez jakéhokoli zásahu do naši pracovní doby v rámci směn. Argumenty v táto věci budeme opírat částečně o služební zákon (který ale tuto záležitost zmiňuje poměrně obecně) a zákoník práce. Souběžně také o problému jednají z ministerstvem i OSH a zástupci jednotlivých HZS krajů. Pro dlouhodobé řešení situace bychom jednali o vytvoření dodatku ke Kolektivní dohodě, který by pracovní dobu upravoval dle našich směn. Beztak již od právních zástupců OSH a teké přímo z ministerstva zazněly upozornění v této věci, tedy aby se vedení krajů neukvapovalo v nařizování práce nad rámec směn s tím, že se o věci jedná a nejspíš se vše vyřeší ku všeobecné spokojenosti. MN 

 


31.3.2013

Dne 28.3. byla podepsána Kolektivní dohoda na rok 2013. Výraznější změnou je zlevnění ubytování v rekreačním zařízení v Bedřchově. Plné znění kolektivní dohody naleznete v dokumentech.

Od 1.4.2013 zaniká ZO UBS Hasiči Praha. Nadále bude tedy OSHP jednat a vystupovat samostatně.

Na Magistrát hl.m.Prahy bylo odesláno konečné vyúčtování sbírky pro rodinu Jakuba Halíka, při níž bylo včetně darů nad rámec sbírky vybráno 274.676,11 Kč. Dokument zmiňující vyúčtování naleznete též v dokumentech.
Pokud by kdokoli chtěl i po ukončení sbírky podpořit Jakubovu rodinu, může tak učinit na účet Renaty Halíkové č. 2462443163/0800.


18.1.2013

Dne 17.1. proběhlo první jednání ohledně kolektivní dohody na rok 2013 mezi Odbory a vedením HZS Prahy. Prozatím byl projednán a schválen návrh na zřízení 4 dnů indispozičního volna pro občanské zaměstnance. Jedná se o 4 dny pracovního volna za rok, které lze čerpat po 2 dnech naráz a nemusí být podloženo návštěvou lékaře. Při čerpání je třeba jen uvést místo, kde se bude zaměstnanec zdržovat. Tento dodatek bude kvůli snadnějšímu zapracování do systému platný ještě ke kolektivní dohodě na rok 2012, aby mohl platit již od začátku letošního roku (KD je platná vždy od měsíce dubna).


12.1.2013

Pod odkazem AKCE naleznete nové výhodné sportovní programy pro hasiče.


 

28.12.2012


28.11.2012

Pod odkazem ČLÁNKY naleznete nové informace o 150 přesčasových hodinách.


16.11.2012


24.8.2012

Pod odkazem DOKUMENTY naleznete záznam stanovisek vedení HZS hl. m. Prahy z posledního jednání HZSP a OSHP, které proběhlo dne 25.7.2012.


12.8.2012

Stanovisko předsednictva Odborového sdružení hasičů Praha k akci „Upír“

Vzhledem k tomu, že z výkladu zákona o služebním poměru ohledně uvolnění příslušníků v případě  dárcovství krve se zdá být jasné, na co přesně hasiči mají či nemají nárok, bylo by možné akci Upír organizovanou Unií Bezpečnostních Složek podpořit pouze za předpokladu, že akci též plně podpoří Krajské ředitelství HZS Prahy. V momentě, kdy HZS Prahy akci nepodpoří a příslušníkům umožní darovat krev jen do dosažení minimálních stavů, vedení OSHP akci též nepodpoří žádnou aktivitou ku prolomení daných limitů.

Akce Upír jako taková, je zajímavou myšlenkou, nicméně podle našeho mínění, ji nelze realizovat v mezích zákona. Předpokládáme, že idea sama a její prezentace, dostatečně poukáže na neblahé rozpočtové výhledy pro HZS v příštích letech, v tom spatřujeme její pozitivum a myšlenku podporujeme.


1.7.2012

V dokumentech naleznete zápis z proběhlého zasedání Valné hromady. Pod odkazem AKCE přibyl leták na akci Upír pořádanou Unií Bezpečnostních Složek.


13.6.2012

Nové artikly ohledně odměn v HZS naleznete pod odkazem ČLÁNKY.


9.6.2012

Dne 22.6.2012 v 8:30 hod. na HS 3 se bude konat zasedání valné hromady OSHP a ZO UBS. S ohledem na usnášeníschopnost valné hromady se dle stanov svolává náhradní valná hromada na 22.6.2012 v 9:00 hod na HS3. Náhradní valná hromada, která má nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných členů.

Program zasedání:

1. Kolektivní dohoda - změny, umístění
2. Záložní komplety na stanicích
3. Přezkumná řízení - informace
4. Vytvoření Komise pro čerpání FKSP, možnosti nového systému čerpání fondu, stav k 1.6.2012
5. Členské příspěvky - výběr na rok 2012
6. Body pro další jednání s vedením HZS hl.m.Prahy
7. Diskuze


5.6.2012

Termín plánovaného zasedání valné hromady OSHP a ZO UBS se vzhledem k naší neodolatelné vášni k soutěžení ruší. Nový termín bude stanoven na pátečním jednání představenstva odborů.

Program zasedání:

1. Kolektivní dohoda - změny, umístění
2. Záložní komplety na stanicích
3. Přezkumná řízení - informace
4. Vytvoření Komise pro čerpání FKSP, možnosti nového systému čerpání fondu, stav k 1.6.2012
5. Členské příspěvky - možnosti navýšení, výběr na rok 2012
6. Body pro další jednání s vedením HZS hl.m.Prahy
7. Diskuze


20.5.2012

Pod odkazem AKCE nově naleznete nabídku ubytování v táborovém zařízení HZS, Hory Matky Boží.


14.5.2012

Zrušení řady oddělení a jedné celé řídící úrovně – další z úsporných opatření v HZS ČR

více v odkazu ČLÁNKY


13.5.2012
Po vzájemném jednání mezi vedením odborů a HZS hl.m.Prahy se podařilo uskutečnit rozmístnění náhradních zásahových obleků, rukavic a ochranných kukel na jednotlivé stanice v počtu vybavení pro jedno výjezdové družstvo. Ostatní náhradní obleky jsou v počtu cca 15 - 30 ks k dispozici na stanicích 2,5,7.

Dále přkládáme dokument ustanovující ombudsmana pro HZS do již oficielního postu a související kontakty. Dokument naleznezte v dokumentech.

Nařízení Ministerstva vnitra ČR č.22 ze dne 16. dubna 2012 " O
ombudsmanovi Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru
České republiky "
kontakt :

Ombudsman Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR:

Mgr. Blanka Besserová
Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
tel.: 974 832 925
fax.: 974 833 502
anna.dufkova@mvcr.cz
ombudsman@mvcr.cz
11.4.2012
Přístupové počítadlo na webu překročilo 4000 návštěv a my rozesíláme nejnovější informace:

Během uplynulého měsíce proběhly jednání ohledně kolektivní dohody mezi vedením HZS Praha a odborovými organizacemi. Znění nové kolektivní dohody na rok 2012 bylo oběma stranami schváleno a byla podepsána dne 26.3.2012. Její plné znění naleznete v dokumentech.

Dne 10.4.2012 byla jmenována komise pro čerpání finančních prostředků z FKSP. Jako místopředseda za odborové organizace byl do komise jmenován Martin Nedvěd.

Dne 5.4.2012 byla jmenována poradní komise ředitele HZS Hl.m. Prahy pro přezkoumávání rozhodnutí - SIAŘ KŘ č.17-2012, ve které máme jakožto odborové organizace také své zastoupení.

6.3.2012
Členem hodnotící komise na Posilovací stroje s příslušenstvím a fitness trenažery je Aleš Kocner za odborové organizace při HZS hl.m.Prahy.
Podrobnější informace: Portál HZS hl.m.Prahy - Dokumenty.


1.3. 2012
Pokynem ředitele HZS hl.m.Prahy byla jmenována úrazová komise, jejímž členem je Petr Brabec zástupující OSHP a ZO UBS Hasiči Praha.
Podrobnosti: Portál HZS hl.m.Prahy - Dokumenty.


29.2.2012
Vyhlašujeme soutěž o vytvoření loga OSHP. Takže pokud máte odvahu a alespoň mírné výtvarné cítění, pusťte se do práce. Fantazii se meze nekladou, ale soustřeďte se na obor, myšlenky a činnosti našeho sdružení. Není podmínkou, aby byl autor zaměstanancem HZS. Není nutné elektronické zpracování, neboť disponujeme v tomto ohledu značnými grafickými možnostmi. Tudíž stačí tužka, papír a chuť.
Jedinou podmínkou je, aby se budoucí výherce soutěže vzdal autorských práv na svůj výtvor ve prospěch sdružení, abychom tak předešli případným budoucím sporům. Výherce bude odměněn.
Návrhy zasílejte na oshp@email.cz nebo zalepené v obálkách prostřednictvím kontaktních osob, či osobně k rukám předsednictva.


23.2.2012
Dnes se uskutečnila pracovní schůzka zástupců OSH Praha a ZO UBS se zástupci vedení HZS hl.m.Prahy. Jednali jsme zejména o znění kolektivní dohody na rok 2012.


17.2.2012
Dne 16.února 2012 proběhla pracovní shůzka užšího vedení Odborového svazu hasičů, Unií bezpečnostních složek MV, základních organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací na Ministerstvu vnitra a Odborového sdružení hasičů Praha v sídle OSH. Jednalo se o návrhu kolektivní dohody vyššího stupně.


8.2.2012
Zástupci ZO UBS Praha a Odborového sdružrní hasičů Praha byli dne 3.února 2012 jmenováni Pokynem GŘ HZS č.7 část II. do poradní komise GŘ HZS ČR pro přezkoumání rozhodnutí. Dokument naleznete v dokumentech.


7.2.2012
Dne 6.února 2012 proběhla v sídle OSH pracovní schůzka mezi OSH, UBS a Odborového sdružení hasičů Praha.
V nejbližších dnech budou zveřejněny další informace.


4.2.2012
V dokumentech naleznete zápis z právě proběhlé valné hromady. O projednávaných bodech budeme podrobněji informovat prostřednictvím hromadné pošty.


31.1.2012
Připomínáme, že dne 2.2.2012 v 8:30 hod na HS3 se bude konat mimořádné zasedání valné hromady OSHP. S ohledem na usnášeníschopnost valné hromady se dle stanov svolává náhradní valná hromada na 2.2.2012 v 9:00 hod na HS3. Náhradní valná hromada, která má nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných členů.

Program zasedání valné hromady:

 • volby
 • přezkumné řízení
 • Informace o schůzce s kanceláří ředitele

28.1.2012

Proč politici na hasičích šetří, když tito obětavě hasí požáry a zachraňují lidi? Na to je jednoduchá odpověď: právě proto! Abychom porozuměli postupné likvidaci hasičského záchranného sboru, financovaného z veřejných prostředků, je třeba vidět oheň v tržně politických souvislostech.

Na požárech se u nás prodělává, místo toho, aby na nich někdo vydělal. Je tedy jenom otázkou času, kdy se hašení požárů stane z veřejné služby garantované státem výnosnou soukromou živností.

Proběhne to takto. Nejprve nebudou na hasiče v rozpočtu peníze, a to s odůvodněním, že jsme žili na vysoké noze. Hasičů dramaticky ubude, zestárne jim technika a co chvíli se kvůli tomu něco nepodaří uhasit. Politici moudře zkonstatují, že stát, který neumí efektivně hospodařit, efektivně stavět, efektivně léčit ani učit, neumí ani efektivně hasit. Hasičský sbor se tedy rozpustí, zprivatizuje a stát uzavře smlouvu se soukromou firmou, která daňové poplatníky přijde podstatně levněji.

Po soukromníkovi ovšem nikdo nemůže chtít, aby něco dělal zadarmo. Politici odhlasují soukromým hasičům právo vybírat od občanů poplatek, říkejme mu třeba výpalné, kterým si pro případ nouze budeme moci předplatit záchranu majetku a životů. Bude-li poplatek dobrovolný, neboť nežijeme v totalitě, kde se výpalné inkasuje povinně, dočkáme se situací, které známe ze zemí, kde už soukromé hasiče mají. K požáru občana, který si nepředplatil hašení, přijedou hasiči proto, aby ochránili majetek souseda, který si zaplatil. Neplatiče nechají vyhořet. A o tom to je. Je třeba vnést do byznysu s neštěstím pořádek, spravedlnost a skoncovat s požáry, které někdo jen tak bezplatně čili zbytečně uhasí.

Ivan Hoffman

zdroj: osh.cz


27.1.2012
Včera vedení obou odborových organizací jednalo s kaceláří ředitele HZS Prahy. O výsledcích jednání vás budeme průběžně informovat.

Pod následujícím odkazem naleznete článek a video z tiskové konference OSH.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/162054-hasici-varuji-pozarni-ochrana-se-muze-zhorsit-na-uroven-roku-1972/

Připomínáme, že dne 2.2.2012 v 8:30 na HS3 se bude konat mimořádné zasedání valné hromady OSHP. Na programu budou zejména volby do vedení sdružení.  S ohledem na usnášeníschopnost valné hromady se dle stanov svolává náhradní valná hromada na 2.2.2012 v 9:00 hod na HS3. Náhradní valná hromada, která má nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných členů.


21.1.2012
V minulém týdnu proběhlo jednání s Kanceláří ombudsmana PČR o možné působnosti i do řad příslušníků HZS ČR. A zde je výsledek :

"Vážený pane kolego, těší mě, že jste již na stránkách OSH byli informování o rozšíření naší působnosti. Novelizace NMV č. 22/2011 ze dne 15. dubna 2011 právě probíhá. Konkrétní datum kdy nabude novela účinnosti neznám, záleží na průběhu legislativního procesu. Ale můžete členům Odborového sdružení hasičů Praha sdělit, že pan ministr vyjádřil souhlas se změnou naší působnosti od 1. ledna 2012. Z tohoto vyjádření odvozujeme náš mandát, řešit již v současné době problémy hasičů, bez ohledu na formální nabytí účinnosti novely NMV č. 22/2011. Takže ať se na nás bez obav obrací.

S pozdravem a přáním hezkého dne."

Mgr. David Dlouhý

Ministerstvo vnitra
Kancelář ombudsmana Policie ČR
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

tel.: 974 832 631

Tento nový institut ochrany práv spočívá v přijímání a řešení podnětů policistů a hasičů, týkajících se:

 • porušování jejich základních a dalších práv,
 • nečinnosti jejich nadřízených při účinném prosazování těchto práv,
 • postupů, které neodpovídají principům demokratického právního státu,
 • předcházení a řešení případů diskriminace ze strany nadřízených, podřízených, případně i spolupracovníků.
 • Dovětek: jakmile bude NMV č.22/2011 novelizována bude její znění přístupné v dokumentech.


  19.1.2012
  Dne 2.2.2012 v 8:30 na HS3 se bude konat mimořádné zasedání valné hromady OSHP. Na programu budou zejména volby do vedení sdružení.  S ohledem na usnášeníschopnost valné hromady se dle stanov svolává náhradní valná hromada na 2.2.2012 v 9:00 hod na HS3. Náhradní valná hromada, která má nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných členů.


  18.1.2012
  Dnes jsme se zúčastnili na setkání s předsedou OSH Zdeňkem J. Oberreiterem v sídle odborových svazů.
  Za OSHP - Petr Brabec, za ZO UBS - Ladislav Čapek, Martin Nedvěd
  Za OSH – předseda  Zdeněk J. Oberreiter, 1. místopředseda  Zdeněk Juřík
  Jednali jsme o vzájemné spolupráci  a výměně informací.
  Probírali jsme problémy s platovým zařazením, příplatky, možnosti informování veřejnosti v médiích o nadcházejících finančních škrtech u HZS a jejich dopadech, systematizace ve sboru na rok 2012, novelizace zákona 238/2003 a další nejpalčivější témata, kde jsme nalezli společnou řeč.
  Byli jsme pozváni na tiskovou konferenci OSH za účasti člena Výboru pro bezpečnost Parlamentu ČR, zástupce starostů a HZS. Tisková konference se koná 26.1.2012 v 10:30 v domě odborových svazů. Pozvánku naleznete v dokumentech. Pokud by se chtěl někdo zůčastnit, nechť nás kontaktuje na oshp@email.cz.

  V akcích nově naleznete informace o závodech v běžeckém lyžování.

  Ombudsman ministerstva vnitra bude operovat i pro hasiče. Více se dozvíte v článku pod následujícím odkazem.

  http://osh.cz/clanky.asp?skupina=1&clanek=1235


  15.1.2012
  Pod následujícím odkazem naleznete článek z webu OSH.CZ, který se mimo jiné dotýká problému stanovení služebního příjmu na dobu určitou, jímž se také zabývá nami připravené přezkumné řízení.

  Rozhodnutí na dobu určitou, aneb o specifické právní kultuře, resp. neúctě k právu v HZS ČR


  12.1.2012
  Diskuze na stránkách, jak bylo avizováno, byla zrušena. Místo ní naleznete nový odkaz AKCE, jež bude zahrnovat akce a programy pro hasiče pořádané různými subjekty spolupracujícími se sborem nebo s odborovými organizacemi. Diskutovat můžete, jak jsme již zmiňovali, v několika následujících profilech na facebooku:

  OSHP (stránka)
  OSHP (profil)
  ZO UBS Hasiči Praha

  V dokumentech naleznete zápis ze zasedání právě proběhlé valné hromady.

  V následujících dnech budeme sjednávat schůzky s OSH (republikové odbory), s ředitelem HZS hl.m. Prahy a s generálním ředitelem HZS. Na těchto setkáních budeme jednat o návrzích řešených na poslední valné hromadě, jednat o možnostech spolupráce, informovat o chystaných akcích.


  1.1.2012
  Připomínáme, že dne 10.1.2012 v 8:30 hod na HS3 se bude konat zasedání valné hromady obou odborových organizací (OSHP a ZO UBS). Doražte v hojném počtu. S ohledem na usnášeníschopnost valné hromady se dle stanov svolává náhradní valná hromada na 10.1.2012 v 9:00 hod na HS3. Náhradní valná hromada, která má nezměněný pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných členů.

  Předběžný program zasedání valné hromady:

 • Informce o odvoláních a přezkumných řízeních
 • Informace o platových výměrech
 • Informace o vyúčtování FKSP
 • Informace o spolupráci s UBS
 • Volby do ZO UBS
 • Případné volby do vedení OSHP

 • 26.12.2011
  Pod následujícím odkazem naleznete Pokyn generálního ředitele, který nově stanovuje výši a rozdělení zvláštních příplatků.

  SIAŘ čá 47-2011-pokyn 47 a 48 z 19-12 (pdf)


  23.12.2012
  Na schůzce s kanceláří ředitele v čele s novým ředitelem, panem plk. Mgr. J.Peškem, kde jsme primárně představovali ZO UBS, jsme se dozvěděli, že se od nového roku mění rozdělení příplatku dle § 120 odst. 3 do skupin, kdy se tento stanovuje na pevnou čásku a o několik stovek snižuje. Přesnější číslo bude známo v následujících dnech, kdy vyjde pokynem GŘ.

  V nejbližších dnech bude na stránkách zrušena diskuze, která se, řekněme, vzhledem k nízké účasti, minula účinkem. Diskutovat můžete v několika následujících profilech na facebooku:

  OSHP (stránka)
  OSHP (profil)
  ZO UBS Hasiči Praha


  18.12.2011
  V dokumentech nově naleznete návrh na přezkumné řízení ohledně platového výměru na rok 2011, o kterém jsme vás informovali mailem.
  Podle informací z jednání OSH na Generálním ředistelství je patrno, že se chystá změna rozdělení do jednotlivých skupin pro přiznání rizikových příplatků. Celý článek naleznete zde.


  18.12.2011
  OSH Praha se připojuje k uctění památky Václava Havla.

  stavka 


  8.12.2011
  Dne 10.1.2012 v 8:30 na HS3 se bude konat zasedání valné hromady obou odborových organizací (OSHP a ZO UBS). Postupně budeme doplňovat podrobnější informace o programu.  


  30.11.2011
  Na dnešním zasedání vlády byly schváleny stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2012. Tarify zůstávají stejné jako v roce 2011. S tím související dokumenty stáhnete níže.

  Text (doc)
  Stupnice platy 2012 (pdf)
  Odůvodnění (pdf)


  30.11.2011
  Na dnešní schůzi vlády ČR se mimo jiné budou projednávat dva body týkající se nás:

  č.j. 1124/11 Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2012

  č.j. 1125/11 Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých  


  29.11.2011
  Přesčasy příslušníků bezpečnostních sborů nejsou protiústavní. Celý článek zde.


  29.11.2011
  Na základě různých spekulací ohledně propoštění lidí od sboru jsme se před několika dny sešli s předsedou UBS Zdeňkem Buřičem. Závěrem jednání je, že každý člen UBS má nárok na právní pomoc ze strany UBS a může s ní počítat.


  10.11.2011
  V příštím týdnu, respektive od 15.11., proběhne na všech stanicích pravidelná roční kontrola BOZP. Pokud bude mít někdo zájem se zůčastnit, nechť zašle kontakt. Ve čtvrtek 10.11. bude znám harmonogram kontrol. Ideální by bylo, kdyby z každé stanice byl v době kontrol někdo ze staničních bossů k dispozici. Seznam a kontakty na lidi, kteří budou mít zájem, zašleme technikovi BOZP. V případě zájmu kontaktujte 1.místopředsedu Petra Brabce mailem.


  14.10.2011
  Vzhledem k tomu, že se zvedla vlna nevole proti novému označení na helmách, začali jsme se tímto problémem zabývat. Z odpovědi Úřadu pro ochranu osobních údajů (UOOU), kterou naleznete v dokumentech vyplývá, že nové označní není v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, tudíž bude záležet na dalším jednání.


  27.9.2011
  Dnes v dopoledních hodinách proběhla schůzka vedení odborů s panem ředitelem HZS hl.m.Prahy. Vedení odborů seznámilo vedení HZS Praha s činností odborů a jejich představou spolupráce.


  5.9.2011
  V tomto měsíci budeme připravovat návrh rozpočtu FKSP na příští rok. Proto, pokud máte nějaké návrhy či náměty na přerozdělění fondu, zasílejte je do naší administrativní schránky. Zajímavé budou především ucelené formy financování celého fondu, popřípadě i dílčí návrhy. Následně bude vedením sdružení vyhotoven koncept, o kterém se bude diskutovat a hlasovat na příští valné hromadě. Ta se uskuteční zřejmě na konci měsíce září. Potřebné podklady jsou sočástí kolektivní dohody, kterou naleznete v dokumentech. Věnujte pozornost, kromě vyúčtování samotného fondu, také poskytování darů, financování rekreací, atd.


  2.9.2011
  Dnes a zítra probíhají elektronické volby do VV UBS a hlasování o stanovách UBS. V dokumentech naleznete hlasovací list s potřebnými daty. Ostatní informace byly rozeslány prostřednictvím emailu.


  18.8.2011
  Na poslední mimořádné schůzi odborů, která se konala 12.8.2011, byla řešena především spolupráce s Unií Bezpečnostních Složek (UBS). Byla založena ZO UBS Hasiči Praha. Prozatím byli do vední ZO zvoleni: Ladislav Čapek (HS3/A) jako předseda, Martin Nedvěd (HS4/C) jako místopředseda. Láďa Čapek se stal zároveň členem Výkonného výboru UBS pro hasiče.

  Schůzi předcházelo jednání UBS s ministrem vnitra, na kterém se řešily jednotlivé body týkající se funkce bezpečnostních sborů, o kterých jsme psali v interní zprávě. Pro hasiče to bylo především zařazení výjezdových jednotek do 1. rizikové skupiny zvláštního příplatku, tedy 5000 CZK a výš.

  V návaznosti na toto jednání bude také vytvořena Komise kontroly služebních funkcionářů, která se bude zabývat funkcí jednotlivých pozic, jejich odměnováním, možností jejich případného slučování, atd.

  Zprávu, kterou ministerstvo vydalo na základě jednání s UBS naleznete pod následujícím odkazem:
  http://www.mvcr.cz/clanek/deficit-rozpoctu-v-roce-2012-musi-mit-minimalni-dopad-do-primeho-vykonu-sluzby.aspx

  V dokumentech naleznete nově hromadnou přihlášku do UBS a odkaz na stanovy UBS, kterými se řídí i ZO Hasiči Praha.

  Na facebooku byla založena stránka ZO UBS Hasiči Praha. Odkaz zde.


  12.7.2011
  Dnes proběhla mimořádná schůze odborů, na které byla řešena především spolupráce s UBS. Byla založena ZO UBS Hasiči Praha. Obě organizace, ZO UBS a OSHP, budou fungovat současně a informace budeme sdílet prostřednictvím emailu a tohoto webu. Kdo se bude chtít přidat do Unie, má možnost prostřednictvím přihlášek na jednotlivých stanicích. Opět ale upozorňujeme, že členství předpokládá aktivní přístup.

  V níže zmíněném popisu spolupráce s UBS bylo chybně zmíněno, že příspěvek 200 CZK zůstává celý v Unii. Polovina příspěvku, tedy 100 CZK, zůstává v ZO a ta s ním může nakládat podle svého uvážení.


  20.7.2011
  Členy, kteří doposud nezaslali emailové adresy, upozorňujeme, že všechny informace nejsou sdíleny prostřednictvím těchto stránek.


  27.6.2011
  Podrobnější informace o spolupráci s Unií Bezpečnostních Složek:

  Proč vstupovat do UBS?
  Jde o to, že věci, které se týkají nás ve vztahu k zaměstnavateli, jako jsou účast v různých komisích, rozdělení fondu FKSP, BOZP, výběrová řízení, odvolání, rekreace a ostatní kulturní a sociální programy, máme možnost řešit přímo s vlastním vedením. Všechno ostatní, jako změny v odměňování, případně rozporuplné nařízení služebního zákona a další, bude nutné řešit prostřednicvím přezkumných řízení na ministerstvu vnitra nebo podáním k soudu. V tomto případě budeme potřebovat právní podporu, kterou právě UBS v omezené výší nabízí.
  Její úspěchy jsou zřejmé, neboť například pro policii vybojovala vrácení rizikových příplatků a v současné době se jí zřejmě podaří částečně narovnat i další složky platu.

  V podstatě jsou 3 možnosti spolupráce.

  1) Do UBS může vstoupit každý zvlášť, sám za sebe.

  2) Do UBS můžeme vstoupit všichni nebo část z nás hromadnou přihláškou.

  Obě tyto možnosti jsou v podstatě totožné. V obou případech je nutné vytvořit v UBS základní organizaci (ZO) pro hasiče s vlastním IČem a představenstvem, přičemž předseda se zároveň stane članem VV UBS, tedy nejvyššího orgánu UBS. ZO, která musí sestávat minimálně ze 3 členů, se řídí stanovami UBS. Záleží už jen na nás, jestli představenstvo naší ZO bude totožné s přdstavenstvem OSHP nebo jiné. Toto vše zmiňují stanovy UBS, které nově upravené pro účely našeho členství, vám byly rozeslány.

  3) Poslední možností je nezávislá spolupráce, která ale vzhledem k tomu, že nenabízí právní podporu, není pro nás až tak zajimavá.

  Pokud jde o příspěvky, v prvních dvou případech členství, činí 200 CZK na rok a osobu. V připadě, že se do UBS přidáme, by to tedy zřejmě vypadalo tak, že dáme 200 CZK do ZO UBS a 10 CZK do naší OSHP. Přispěvek (200) do UBS zůstavá v unii a my s ním nemůžeme nijak disponovat.
  Výhody členství jsem už zmínil výše. Nevýhodou by mohla být zvýšená administrativa, neboť ZO USB musí vést veškerou základní evidenci členů a zasedání, jak také zmiňují stanovy UBS.

  Obecně z popsaného členství vyplývá, že nestačí stát se členem a čekat, že za nás někdo bude něco dělat. Pokud se aktivně nezapojíme do spolupráce a nebudeme klást podněty k řešení, nemá cenu do unie vstupovat. Tomu, kdo se bude chtít k UBS přidat hromadnou přihláškou, bude tato k dispozici na jednotlivých stanicích prostřednictvím styčných členů. Pro přehled připadné účasti byla na webu vytvořena anketa.

  Naše členská základna čítá k 25.červnu 318 členů a stále roste. Upozorňuji ale, že zatím máme emailové adresy na cca 120 lidí, a že vnitřní informace se rozesilají především formou emailu. Proto, prosím, posílejte další adresy a informujte ostatní členy, kterým ještě hromadná korespondence nechodí.


  25.6.2011
  Po aktualizaci naleznete na webu novou návštěvní knihu, v dokumentech zápis z poslední valné hromady a na titulní straně anketu o spolupráci s UBS. Dále žádáme nové členy o zasílání emailových adres pro rozesílání vnitřní pošty.  


  24.6.2011
  Na včerejší valné hromadě byly schváleny stanovy OSHP. Členové nechť si stanovy prečtou a pokud budou mít potřebu, po následujících 5 dnů připomínkují. Po 5 dnech budou odeslány na ministerstvo vnitra. Odkaz naleznete v dokumentech.

  Další informace ze zasedání valné hromady přineseme v následujících dnech.


  16.6.2011
  Odborové sdružení hasičů Praha vás zve na zasedání valné hromady, která se koná dne 23.června 2011 na HS3 od 9:00 hod.

  Program zasedání valné hromady:

 • setkání s nově zvoleným prezidentem odborů
 • ustanovení členů do odborných komisí
 • informační servis pro členy odborů
 • schválení stanov odborů
 • volná diskuze a náměty
 • Na webu také nově naleznete mailform pro rychlou zprávu do naší administrativní schrány, který je umístěn v kontaktech. Pro odeslání musíte vložit váš email, na který vám bude posléze zaslána odpověď.

  Po několika úpravách bylo též spuštěno diskuzní fórum. Přístupové kódy a podrobnější informace budou členům rozeslány mailem.


  16.6.2011

  stavka


  10.6.2011
  Odborové sdružení hasičů Praha připravuje další valnou hromadu. Ta je naplánována na 23.6.2011 v 9:00 hod na HS3.

  Po aktualizaci naleznete nově v dokumentech přihlášku do Odborového sdružení, plné znění zákona 361/2003 sb. o služebním poměru a také zápis z valné hromady ze dne 1.6.2011.


  1.6.2011

  Dne 1.6.2011 proběhla valná hromada pražských odborů

  Na valné hromadě bylo úspěšně zvoleno představenstvo Odborového sdružení. Předmětem zasedání byla také zpráva o činnosti sdužení a případná spolupráce s Unií Bezpečnostních Složek. Dále se řešily otázky související se zpětným získáním zkráceného rizikového příplatku a možnosti přerozdělení fondu FKSP.


  1.6.2011

  V dokumetech naleznete kolektivní dohodu pro rok 2011 ve formátu PDF. Pro její užívání doporučuji stáhnout, neboť některé prohlížeče, zejména Mozilla Firefox, mívají s přímým otevíráním PDF souborů problém.

  Na Facebooku byla vytvořena stránka pražských odborů. Odkaz zde.


  12.5.2011

  Vážení kolegové,
  pražské odbory přijímají nové členy do své organizace. Pokud byste měli zájem podílet se na změnách týkajících se naší profese nebo i jen sympatizujete s těmi, kteří pro vás budou vyjednávat lepší pracovní a platové podmínky, můžete se přidat. Členem Odborového sdružení se může stát každý zaměstnanec HZS Hl.m.Prahy podpisem přihlášky a zaplacením členského příspěvku, který prozatím činí 10 Kč na 1 rok.


  WebZdarma.cz